Informació economicofinancera 1

Cabecera Banc de Sabadell

 Principals magnituds


 

  30.09.19 30.09.20 Variació (%)
Compte de resultats (M€)
Marge d'interessos 2.712 2.545 -6,2
Marge bàsic 3.780 3.546 -6,2
Marge brut 3.834 3.636 -5,2
Marge abans de dotacions 1.467 1.249 -14,9
Benefici atribuït al grup 783 203 -74,1
Balanç (M€)      
Total actiu 222.809 236.094 6,0
Inversió crediticia bruta viva 140.901 145.462 3,2
Inversió creditícia bruta de clients 147.535 151.557 2,7
Recursos al balanç 166.512 170.712 2,5
     Dels quals: Recursos de clients al balanç 142.416 148.163 4,0
Recursos fora de balanç 43.689 41.935 -4,0
Recursos gestionats 210.201 212.647 1,2
Patrimoni net 13.057 12.731 -2,5
Fons propis 13.267 13.168 -0,8
Rendibilitat i eficiencia (%)      
ROA 0,40 0,09  
RORWA 1,08 0,25  
ROE 6,92 1,49  
ROTE 8,58 1,85  
Eficiència (excl. amortització) 54,13 56,28  
Gestió del risc      
Riscos dubtosos (M€) 6.391 6.127 -4,1
Total actius problemàtics (M€) 7.424 7.647 3,0
Ràtio de morositat (%) 4,08 3,81  
Ràtio de cobertura de dubtosos (%) 51,1 56,5  
Ràtio de cobertura d'actius problemàtics (%) 49,1 52,3  
Gestió del capital      
Activos ponderados por riesgo (APR) (M€) 82.615 77.797 -5,8
Common Equity Tier 1 phase-in (%) 12,1 12,9  
Common Equity Tier 1 fully-loaded (%) 11,4 12,0  
Tier 1 phase-in (%) 13,5 14,4  
Ràtio total de capital phase-in (%) 15,3 16,5  
Leverage ratio phase-in (%) 4,98 5,25  
Gestió de la liquiditat      
Loan to deposits ratio (%) 99,5 98,5  
Altres dades      
Oficines 2.437 2.204  
Empleats 24.997 23.918  

 

Aneu al glossari de mesures alternatives del rendiment per a més informació sobre la definició dels paràmetres financers.Presentació de resultats

Informes financers trimestrals

En aquesta secció podrà descarregar els informes financers trimestrals.

Informes anuals

Informe de Rellevància Prudencial

En aquesta secció podrà descarregar l'Informe de Rellevància Prudencial (Pilar III).

Informes sobre la situació financera i de solvència de les companyies asseguradores

Mesures alternatives del rendiment

En aquesta secció podrà descarregar el glossari de termes sobre mesures alternatives del rendiment.

Altres presentacions

En aquesta secció podrà descarregar altres presentacions addicionals a les anteriorment exposades.

OPAS

En aquesta secció pot descarregar les ofertes públiques d'adquisició del Grup Banc Sabadell:

Oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB

En aquesta secció oferim la informació històrica relativa a l'oferta pública per adquirir la totalitat de les accions de TSB Banking Group plc.

Informació financera històrica de TSB

En aquesta secció podrà descarregar aquella informació financera, regulatòria i relacionada amb l'adquisició de TSB Banking Group Plc, així com accedir a informació d'altres resultats i als anuncis oficials de mercat des del juny de 2014 fins al moment de l'adquisició. Per accedir a l'última informació financera i comunicats de premsa pot consultar el web corporatiu de TSB.

Oferta pública d'adquisició d'accions de Metrovacesa, S.A.

Informació històrica del fullet explicatiu de l'oferta pública d'adquisició de Metrovacesa, S.A. (01.04.2013).

Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A.

Informació històrica del fullet informatiu CNMV - Oferta pública d'adquisició d'accions de Banco Atlántico, S.A. (03.02.2004).

Període mitjà de pagament a proveïdors

Com s'estableix a la disposició final segona de la Llei 31/2014, de 3 de desembre, que va modificar la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que havia modificat la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per mitjà de la qual es van establir mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, les societats mercantils cotitzades estan obligades a publicar en la memoria dels seus comptes anuals i en la página web de manera expressa el període de pagament a proveïdors.
 

En relació amb aquesta obligació d'informació, en tancar l'exercici de 2019, el període mitjà de pagament a proveïdors de Banco de Sabadell, S.A. va ser de 18 dies i de 37 dies en el cas del grup Banc Sabadell, per sota del termini màxim legal de 60 dies establert a la llei.